Reklamacja


1.
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy, Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3.
Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4.
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5.
Kupujący odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /;
w FORMULARZU REKLAMACYJNYM wpisuje jedynie numer dowodu zakupu : Paragon lub Faktura VAT,
Kupujący nie odsyła dowodu zakupu wraz z reklamowanym produktem;
Nie odbieramy paczek z reklamowanymi produktami wysłanymi za pobraniem.

6.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.
wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

8.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany;

9.
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

10.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
eleven teamsports Polska
ul. Ks. Wujka 15A
62-100 Wągrowiec.
w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient
.
Sprzedawca uznaje koszt dostarczenia wadliwego produktu przez Konsumenta, na podstawie kalkulatora przesyłek :
- kurierskich : https://www.kurierem.pl
- pocztowych : http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
Koszt doręczenia wadliwego Produktu przez Konsumenta do sklepu Sprzedawcy, na dzień 05.09.2018, Sprzedawca ustala na podstawie w/w kalkulatora przesyłek do wysokości 15,oo zł.
Poniesiony przez Konsumenta koszt dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy jest zwracana Konsumentowi, tylko i wyłącznie, na wskazany nr rachunku bankowego w Formularzu Reklamacyjnym.

11.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces reklamacyjny :
a) musimy otrzymać reklamowany produkt;
b) gdy otrzymamy paczkę oraz zostanie ona wpisana do naszego systemu,
wiadomością SMS poinformujemy Państwa o tym;
c) musimy ustalić przyczynę wady lub uszkodzenia;
d) wydać na podstawie zebranych dokumentów decyzję;
e) ustosunkować się do żądań zgłaszającego reklamację;
f) przygotować dokumenty korygujące zakup produktu - reklamacja uznana;
g) wykonać przelew lub odesłać wymieniony produkt / produkt
trwa to ok 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez nas reklamacji ;

12.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Paragon Imienny - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki z reklamowanym produktem do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego to około 5 - 7  dni roboczych;
w przypadku uznania reklamacji za zasadną, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wadliwy produkt jest natychmiast wymieniany na produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym
b)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani reklamowanego produktu wraz z Formularzem Reklamacyjnym oraz po uznaniu reklamacji za zasadną, jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Reklamacyjnym adres e-mail w celu POTWIERDZENIA JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT natychmiast wymieniamy produkt wadliwy na ten sam produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - wzór :
kontakt / informacje :
tel. : 67 216 91 29
e-mail : reklamacje@teamsports.pl

 

 

Z ceneo:
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie