Reklamacje


ZGŁASZANIE REKLAMACJI


1.
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy, Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3.
Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4.
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5.
Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie, na swój koszt, reklamowanego Produktu do Sklepu na adres :
 ELEVEN TEAMSPORTS POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Ks. Wujka 15 A
 62-100 Wągrowiec


6.
Konsument odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /

7.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

8.
wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

9.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

10.
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

11.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
eleven teamsports Polska
ul. Ks. Wujka 15A
62-100 Wągrowiec.
W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi KlientFORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - wzór :
kontakt / informacje :
tel. : 67 357 0 357
e-mail : reklamacje@teamsports.pl

 

 

Wybieraj z tysięcy produktów dostępnych od ręki

Skorzystaj z najniższych cenw polsce

Złóż zamówienie do 16:00, a jutro otrzymasz paczkę

Ciesz się z bezproblemowego zwrotu do 30 dni

Promocja :

do zakupu butów piłkarskich
WOREK DO BUTÓW DLA KAŻDEGO !

Obsługiwane płatności

Dostawa